Điều Khoản

Cảm ơn bạn đã truy cập khuyenmai-vn. Các điều khoản và điều kiện sau đây quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ khuyenmai-vn.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của khuyenmai-vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của khuyenmai-vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng khuyenmai-vn.

2. Truy cập khuyenmai-vn

khuyenmai-vn có quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà khuyenmai-vn cung cấp vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. bạn có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của khuyenmai-vn mà không cần phải đăng ký thành viên hay đăng ký nhận bản tin.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của khuyenmai-vn cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên khuyenmai-vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của khuyenmai-vn.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của khuyenmai-vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của khuyenmai-vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

5. Giám sát và thi hành

khuyenmai-vn không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng. Theo đó, khuyenmai-vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc không thể loại bỏ kịp thời các thông tin trên hệ thống.

6. Vi phạm bản quyền

khuyenmai-vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên khuyenmai-vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ trên hệ thống của khuyenmai-vn bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

7. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng khuyenmai-vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

8. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, khuyenmai-vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của khuyenmai-vn